TİCARET HUKUKU

Zafer Hukuk Bürosu, Türk Ticaret Kanundan ve diğer kanunlardan doğan ticari davalarda; ticari ilişkilerin hukuka uygun olarak yürütülmesi; ticari sözleşmelerin düzenlenmesi; ticari işletme hukuku; acentelik ile taşıma işlerinden kaynaklanan hukuki meselelerin yanı sıra, kambiyo senetleri hukuku kapsamında poliçe, bono ve çek hukuku ve şirketler hukukunun her alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve bu konularla ilgili ticari davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

• İflas ve iflas erteleme davaları
• Kıymetlerin evrakların (çek, bono, poliçe) ziyai ve iptaline ilişkin davalar
• Tacirler arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar
• Ticari işletmenin devri, birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki davalar
• Rekabet Yasağının ihlaline ilişkin davalar
• Tacir yardımcılarına ilişkin davalar